logo  
 
 
 
 2014 - Конкурси
НОВИНИ

09.05.2018г.

На 08.05.2018г. в гр. Пловдив се проведе втори Бизнес форум под название „Индустрията в пловдивския регион, базирана на наука, иновации и образование“. Форумът е оргнизиран от Регионалния Академичен Център (РАЦ) Пловдив със съдействието на Община Пловдив и Българска Академия на Науките.

Бизнес форум Май 2018г.

Проект BG05М2ОР001-1.001-0008: "Национален център по мехатроника и чисти технологии".

08.04.2015г.

В Централна Лаборатория по Приложна Физика (ЦЛПФ) е закупено и пуснато в действие ново технологично оборудване на стойност 1 300 000 лв. Оборудването е закупено с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. 

 

 

13.02.2015г.

Доставено е и пуснато в експлоатация ново високотехнологично оборудване за разбалансирано магнетронно разпрашване по ОП "Конкурентноспособност". 

 

04.08.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.
Obyavlenie_vqzlojena_porqchka.pdf

 02.07.2014г.


РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА.
Decision_Rating.pdf

 

 

20.06.2014г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
Uvedomitelno pismo uchastnici.pdf

 

 

11.06.2014г.

ПРОТОКОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
Protokol_saotvetstvie.pdf

 

 

30.04.2014г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
Reshenie_Promiana.pdf

 

 

29.04.2014г.

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ПУБЛИКУВАНИ НА 03.01.2014г. НЕ СА АКТУАЛНИ!

 

 

29.04.2014г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ”ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ МНОГОСЛОЙНИ НАНОСТРУКТУРИРАНИ ПОКРИТИЯ С МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ РАЗБАЛАНСИРАНО МАГНЕТРОННО РАЗПРАШВАНЕ”.


Тази процедура се провежда в рамките на проект BG161PO003-1.2.04-0038 с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:


1. РЕШЕНИЕ за откриване на процедурата
1_Reshenie.pdf

 

2. ОБЯВЛЕНИЕ за обществената поръчка
2_Objavlenie.pdf
 

3. Условия за участие в процедурата
3_Uslovia_uchastie_prozedurata.pdf
 

4. Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация
4_Palno_opisanie_techn_specifikacia.pdf
 

5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата
5_Metodika_za_oocenka.pdf
 

6. Образец на оферта
6_Oferta_2.doc
 

7. Указания за подготвяне на оферта
7_Ukazania_oferta.pdf
 

8. Проект на договор (с образци на приемо-предавателни протоколи)
8_Proekt_na_dogovor.N._doc.doc
8.1_Priemo-pred protokol_dostavki.doc
8.2_Finalen_Priemo-pred protokol_dostavki.doc9. ПРИЛОЖЕНИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Декларация  условия

PR.1_Dekl._Uslovia porqchka.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Списък на документите, съдържащи се в офертата
PR.2_spisuk dokumenti.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Информация за общия оборот и за оборота от сходни с предмета на поръчката доставки за последните три години (2011, 2012 и 2013г.)
PR.3_dekl .oborot.docx

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - Списък –декларация за основните договори
PR.4_dekl .spisuk dogovori.docx

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП
PR.5_Declaratsia_47.1.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
PR.6_Declaratsia_47.2.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане клаузите на проекта на договор от ЗОП
PR.7_Declaratsia_56.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 - Декларация за съгласие за участие на подизпълнител
PR.8_Declaratsia podizpqlnitel.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - Декларация безпристрастност и независимост.
PR.9_Declaratsia bezpristrastnost.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 - Образец на банкова гаранция за добро изпълнение
PR.10_bankova garancia izpulnenie.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 - Образец на техническа оферта
PR.11_Technicheska oferta.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 - Образец на Предлагана цена
PR.12_Predlagana cena.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 - Декларация за автономност на офертата
PR.13_Declaratsia avtonomnost oferta.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 - Декларация за свързаност
PR.14 Declaratsia.svurzanost.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 - Образец на банкова гаранция за участие в процедурата
PR.15_Bankova garantsia_Uchastie.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 - Административни сведения за участника.
PR.16_ administrativni svedenia.doc