logo  
 
 
 
 Профил на купувача
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2017г.
 Профил на купувача - обща информация и документи
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014г.
 Обществени поръчки открити през 2018г.
 Договор ЧЕЗ
Обществени поръчки открити през 2018г.

Обществена поръчка "Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в Централна Лаборатория по Приложна Физика с обща квадратура 410 м2" по проект BG05M2OP001-1.001-0008  "Национален център по мехатроника и чисти технологии"

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Пазарно проучване по чл. 44 от Закона за обществените поръчки за определяне на ценови стойности за осъществяване на дейностите по обществена поръчка с предмет: Възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез публично състезание, с предмет: "Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2".

12.10.2018г.

1. Писма запитване.

 Lout.pdf     

 15.11.2018г.

2. Експертни оценки.

 ЕО.pdf     

 

ИНФОРМАЦИЯ по чл. 44, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

27.11.2018г.

1. Информация за външен експерт Адвокатско дружество "Дурева и Миленкова".

 info zop.pdf       documenti.pdf

2. Информация за външен експерт - Експeртни оценки.

  info zop EO.pdf

ДОКУМЕНТИ по Процедурата за обществена поръчка №01472-2018-0001

14.12.2018г.

 РОП Съобщение за публикация      Решение    Обявление

 Документация                               Image result for picture simbol rar file  ЕЕДОП

   Образец 2 Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка

   Образец 3  Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора

   Образец 4  Декларация за срок на валидност на офертата

   Образец 5  Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП

   Образец 6  Декларация за спазване при изготвяне на оферта на задълженията,                                            свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на                                   заетостта и условия на труд

  Образец 7  Ценово предложение

  Образец 8  Опис на представените документи, съдържащи се в офертата

  Образец 9  Банкова гаранция 

  Образец 10 Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на                                   дейности по проекта

 Приложение 1 Техническо задание 

  Приложение 2 Договор 

 Приложение 3 Виза за проектиране

  Image result for Excel icon  Приложение 4 АКТ за СМР

  Приложение 5 Констативен протокол за допълнителни количества и

                                нови видове СМР

   Image result for Excel icon  Приложение 6 Заменителна таблица към АКТ за действително извършени

                               видове СМР

 

06.02.2019г. 

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ     

 

12.02.2019г.

    ПРОТОКОЛИ №1, №2, №3, №4 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА          

          ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

    РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ