logo  
 
 
 
 Профил на купувача
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2017г.
 Профил на купувача - обща информация и документи
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014г.
 Обществени поръчки открити през 2018г.
 Договор ЧЕЗ
 Обществени поръчки открити през 2019г.
Обществени поръчки открити през 2018г.

Обществена поръчка "Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в Централна Лаборатория по Приложна Физика с обща квадратура 410 м2" по проект BG05M2OP001-1.001-0008  "Национален център по мехатроника и чисти технологии"

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Пазарно проучване по чл. 44 от Закона за обществените поръчки за определяне на ценови стойности за осъществяване на дейностите по обществена поръчка с предмет: Възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез публично състезание, с предмет: "Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2".

12.10.2018г.

1. Писма запитване.

 Lout.pdf     

 15.11.2018г.

2. Експертни оценки.

 ЕО.pdf     

 

ИНФОРМАЦИЯ по чл. 44, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

27.11.2018г.

1. Информация за външен експерт Адвокатско дружество "Дурева и Миленкова".

 info zop.pdf       documenti.pdf

2. Информация за външен експерт - Експeртни оценки.

  info zop EO.pdf

ДОКУМЕНТИ по Процедурата за обществена поръчка №01472-2018-0001

14.12.2018г.

 РОП Съобщение за публикация      Решение    Обявление

 Документация                               Image result for picture simbol rar file  ЕЕДОП

   Образец 2 Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка

   Образец 3  Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора

   Образец 4  Декларация за срок на валидност на офертата

   Образец 5  Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП

   Образец 6  Декларация за спазване при изготвяне на оферта на задълженията,                                            свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на                                   заетостта и условия на труд

  Образец 7  Ценово предложение

  Образец 8  Опис на представените документи, съдържащи се в офертата

  Образец 9  Банкова гаранция 

  Образец 10 Декларация за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на                                   дейности по проекта

 Приложение 1 Техническо задание 

  Приложение 2 Договор 

 Приложение 3 Виза за проектиране

  Image result for Excel icon  Приложение 4 АКТ за СМР

  Приложение 5 Констативен протокол за допълнителни количества и

                                нови видове СМР

   Image result for Excel icon  Приложение 6 Заменителна таблица към АКТ за действително извършени

                               видове СМР

 

06.02.2019г. 

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ     

 

12.02.2019г.

    ПРОТОКОЛИ №1, №2, №3, №4 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА          

          ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

    РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

  08.04.2019г.

  Обявление за сключен договор

  Договор

  Техническо задание

 Техническо предложение

  Ценово предложение   

  Image result for Excel icon Акт за СМР

   Констативен протокол за допълнителни количества и нови видове СМР

   Image result for Excel icon Заменителна таблица към Акт за действително извършени видове СМР

  Виза за проектиране

    27.09.2019г.

    Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж 

     Обявление за приключване на договор за обществена поръчка