logo  
 
 
 
 Профил на купувача
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2017г.
 Профил на купувача - обща информация и документи
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014г.
 Обществени поръчки открити през 2018г.
 Договор ЧЕЗ
 Обществени поръчки открити през 2019г.
ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБОРУДВАНЕ-СКАНИРАЩ ЕЛЕКТРОНЕН МИКРОСКОП

 

19.06.2019г.

Предстои откриване на обществена поръчка "Доставка, инсталиране и поддръжка на специализирано изследователско оборудване - Сканиращ електронен микроскоп, за нуждите на Централна лаборатория по приложна физика - БАН, гр. Пловдив".

 

24.06.2019г.

ИНФОРМАЦИЯ по чл. 44, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 info.pdf

 protocol.pdf 

28.06.2019г.

Документи по Процедура за обществена поръчка "Доставка, инсталиране и поддръжка на специализирано изследователско оборудване - Сканиращ електронен микроскоп, за нуждите на Централна лаборатория по приложна физика - БАН, гр. Пловдив". 

      Решение                Обявление

      Документация       Image result for picture simbol rar file  ЕЕДОП

 

         Приложение 1 - Техническа спецификация

         Приложение 2 - Техническо предложение 

         Приложение 3 - Ценово предложение

         Приложение 4 - Проект Договор

          Приложение 5 -  Декларация изисквания проект

            Приложение 6 - EEDOP-ESPD-BG1

 

       15.07.2019г.

         Решение_2

 

       16.07.2019г.

          Документация - актуализирана

            Приложение 1- Техническа спецификация - актуализирана

            Приложение 2 - Техническо предложение - актуализирано 

        22.07.2019г.

          Разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП

          Разяснение 

       13.08.2019г.

            Разяснения по чл. 33, ал. 2 от ЗОП

       22.08.2019г.

       Протокол №1 от работата на комисията за провеждане на процедурата за избор на изпълнител

        13.09.2019г.

       Протокол №2 от работата на комисията за провеждане на процедурата за избор на изпълнител

        07.10.2019г.

           Съобщение за отваряне на ценови предложения

      

18.10.2019г.

ПРОТОКОЛИ №3, №4, №5 И №6 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРОТОКОЛ №3  ПРОТОКОЛ №4 ПРОТОКОЛ №5 ПРОТОКОЛ №6

 ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

  ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

28.11.2019г.

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

    обявление за възложена поръчка

     договор

     техническа спецификация 

       техническо предложение 

     ценово предложение