logo  
 
 
 
 Профил на купувача
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2017г.
 Профил на купувача - обща информация и документи
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014г.
 Обществени поръчки открити през 2018г.
 Договор ЧЕЗ
 Обществени поръчки открити през 2019г.
Договор "МОСТ Енерджи" АД

 29.08.2019г.

  Обявление за възложена поръчка 

  Договор

Приложение 2 - Техническо предложение

Приложение 3 -  Ценово предложение 

  Приложение 16 - Прогнозно потребление на ел. енергия

 

14.12.2020г.

 Обявление за изменение на договор

 Допълнително споразумение за ел. енергия

15.09.2021г.

Обявление за приключване на договор с Мост Енерджи