logo  
 
 
 
 Профил на купувача
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2017г.
 Профил на купувача - обща информация и документи
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014г.
 Обществени поръчки открити през 2018г.
 Договор ЧЕЗ
 Обществени поръчки открити през 2019г.
ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ -ТРИБОМЕТЪР И КАЛОТЕСТЕР

 

 

ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА - БАН

 

08.10.2019г.

Пазарна консултация по чл. 44 от Закона за обществените поръчки за определяне на ценови стойности за осъществяване на дейностите по обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Централна лаборатория по приложна физика – БАН“

08.10.2019г.​

ПРЕДЛОЖЕНИ ОФЕРТИ ЗА ТРИБОМЕТЪР 

                                  

29.10.2019г.

ПРЕДЛОЖЕНИ ОФЕРТИ ЗА КАЛОТЕСТЕР

                                  

 

06.11.2019г.

Извършени пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП за определяне на пазарната стойност на обществена поръчка с предмет Доставка, инсталация и поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Централна лаборатория по приложна физика - БАН"       

            ДОКЛАД 

Предстои обявяване на процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и поддръжка на специализирано технологично оборудване  за нуждите на Централна лаборатория по приложна физика – БАН“

 

Документи по процедура за обществена поръчка "Доставка, инсталиране и поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Централна лаборатория по приложна физика - БАН"

12.12.2019г.

  Решение             Обявление  

13.12.2019г.
Документация    Image result for picture simbol rar file ЕЕДОП

  Приложение 1 - Техническа документация 

  Приложение 2.1. - Техническо предложение №1

  Приложение 2.2. - Техническо предложение №2

  Приложение 3 - Ценово предложение 

  Приложение 4 - Проект Договор

  Приложение 5 - Декларация за изисквания проект 

  Приложение 6 - EEDOP-ESPD-BG1

 

 

05.02.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения 

 

21.02.2020г.

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 ПРОТОКОЛ №1       ПРОТОКОЛ №2     ПРОТОКОЛ №3

 

ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 

    ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

   РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

06.04.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

 ОБЯВЛЕНИЕ

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Прецизен многофункционален трибометър за микромеханични изследвания на триене и износване в широк температурен диапазон.

 ДОГОВОР

 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Калотестер за измерване на дебелина на покрития

 ДОГОВОР

 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ